ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่

คอม

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท คอม แอร์ (โหมดแอร์) ตู้เย็น ทีวี ต่างก็มีกำลังไฟที่ต้องจ่ายกันทั้งนั้น โดยเฉพาะ คอม เราลองมาเรียนรู้ฉลากประหยัดไฟที่อยู่ตามเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้กันดีกว่า เนื่องจากปัจจุยันนี้ฉลากของการไฟฟ้านั้น มีการปรับและเปลี่ยนรูปแบบของฉลากให้ดูใหม่ ทันสมัย และเข้าใจง่ายมากขึ้น พร้อมทั้งมีคำอธิบายด้านล่างด้วยว่าแต่ละสิ่งที่อยู่ในฉลากคืออะไร และควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดบ้าง

เริ่มจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้นำด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอันดับหนึ่งของประเทศ ได้ดำเนินการรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ มาตั้งแต่ปี 2536 โดยใช้กลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อ.อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า อ.อาคารประหยัดไฟฟ้า อ.อุปนิสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ.อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าที่ กฟผ. มุ่งรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนในประเทศไทย เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาตั้งแต่ปี 2538

ภายใต้สัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่ง กฟผ. ได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต / นำเข้า และผู้แทนจำหน่าย ร่วมพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน จนถึงปัจจุบันมีอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบค่าประสิทธิภาพ การใช้พลังงานและติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แล้วรวม 30 ผลิตภัณฑ์

ในปี 2561 กฟผ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ผลิต / นำเข้า และผู้แทนจำหน่าย ร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ให้สูงกว่าฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เดิม  ด้วยการแบ่งระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพใหม่ (Ranking) เป็น 4 ระดับ ได้แก่ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★ , เบอร์ 5 ★★, เบอร์ 5 ★★★ ซึ่งจำนวนดาวแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานที่สูงขึ้น เป็นการให้ข้อมูลผู้บริโภคชัดเจนยิ่งขึ้น ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง

การปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลากฯ

แนวคิดการปรับรูปแบบฉลากฯ ยังคงสัญลักษณ์ที่โดดเด่น คือ รูปโค้งครึ่งวงกลมที่แสดงระดับประสิทธิภาพอยู่ เนื่องจากมีรูปลักษณ์ที่ประชาชนจดจำมาเป็นระยะเวลานาน แต่ปรับเปลี่ยนบางส่วนให้โดดเด่นขึ้น เช่น สี ขนาด รายละเอียดบนฉลากให้เด่นชัด เพื่อเป็นเป้าสายตาเพิ่มความสนใจของประชาชน รวมถึงนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่

มีการปรับเปลี่ยน ดังนี้ ฉลากฯ รูปแบบปัจจุบัน        

1.แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ตั้งแต่เบอร์ 1 – เบอร์ 5

2. ค่าไฟฟ้าและค่าการใช้พลังงานติดกัน   

ฉลากฯ รูปแบบใหม่

1. แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 4 ระดับตั้งแต่เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★ และ เบอร์ 5 ★★★

2. เพิ่มความโดดเด่น ชัดเจนของค่าไฟฟ้า

3. เว็บไซต์ http://labelno5.egat.co.th ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

วิธีการการดูฉลากแบบง่ายๆ

1. ดูที่เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 , เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★, เบอร์ 5 ★★★ ซึ่งดาวยิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟ

2. ค่าไฟฟ้า ซึ่งได้คำนวณจากพฤติกรรมการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อใช้ในการประมาณการค่าไฟฟ้าของผู้บริโภค และใช้ในการเปรียบเทียบเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้

            นอกจากนี้ฉลากฯ รูปแบบใหม่ ได้แสดงเว็บไซต์ https://labelno5.egat.co.th เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคตรวจสอบว่ารุ่นที่พิจารณาเลือกซื้อได้รับการรับรองจาก กฟผ. หรือแสดงค่าระดับถูกต้องหรือไม่ ซึ่งในเว็บไซต์จะมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ในรุ่นที่ได้รับการรับรองจาก กฟผ. , ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในการดำเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *