โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) คือ?

power buy ส่งของ

ปัจจุบัน โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) กำลังเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจแทบจะทุกประเภท ทุกอุตสาหกรรม รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ได้มีการใช้ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือระบบการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการให้ไปถึงมือผู้บริโภค อย่างที่ power buy ส่งของ ให้ลูกค้าก็ถือว่าเป็นโลจิสติกส์ได้ และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าธุรกิจโลจิสติกส์ในไทยได้มีการแข่งขันกันมากขึ้น เพราะธุรกิจอีคอมเมิร์ช หรือการซื้อขายออนไลน์ได้มีการเติบโตขึ้นมาก แต่หลายคนก็อาจจะยังงงอยู่ว่า แล้วจริงๆ แล้วความหมายของโลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) คืออะไร วันนี้เราจะมาทำความรู้จักไปด้วยกัน

ซึ่ง โดยความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโลจิสติกส์ เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นการขนส่งสินค้าทางทหารเพื่อสนับสนุนการรบหรือกิจกรรมทางทหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกำลังทหาร เสบียง อาวุธ เอกสาร เป็นต้น แต่ไม่แน่ชัด ว่าเริ่มต้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหน  อาจจะประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็เป็นไปได้

กล่าวคือ โลจิสติกส์ (Logistics) คือ ระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการสารสนเทศ เป็นระบบการจัดการการขนส่งทั้งหมด โดยไม่ได้เป็นเพียงขั้นตอนของการขนส่งเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการโลจิสติกส์อีกมากมาย เนื่องจากโลจิสติกส์เป็นการใช้ความคิดในการจัดการการไหลของทรัพยากรขององค์กร โดยต้องคำนึงถึงต้นทุน และเวลา โดยกระบวนการของโลจิสติกส์มีดังนี้

 1. ขั้นตอนการหาวัตถุดิบ สินค้า และบริการ
 2. ขั้นตอนการหา จัดเตรียม เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ แพ็กเกจ สินค้า
 3. ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าจากต้นทางไปสู่คลังสินค้าปลายทาง
 4. ขั้นตอนการบริหารสินค้าในคลังสินค้า สถานที่ตั้ง ระบบการจัดเก็บ การจัดการคลังสินค้าก่อนกระจายสินค้า ระบบจัดการเลือกสินค้าเพื่อจำหน่ายออก เช่น เข้าก่อน ออกก่อน รวมถึงปริมาณสินค้าที่ควรจัดเก็บไว้ในคลังเพื่อให้พร้อมบริการ
 5. ขั้นตอนการติดตามกระบวนการโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารออนไลน์

หากการขนส่งใช้ต้นทุนลดลง ใช้เวลาลดลง ทุกฝ่ายพึงพอใจ ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ อย่าง power buy ส่งของ เช่นเดียวกัน ดังนั้น เป้าหมายของโลจิสติกส์ก็คือการลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง และลดปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้โดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุดนั่นเอง โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการโลจิสติกส์อีกมากมายที่สำคัญดังนี้คือ

 1. Order management/Customer service คือ การจัดการการรับหรือส่งสินค้า และ การบริการลูกค้า
 2. Packaging คือ การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า
 3. Material handling คือ การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน หรือ ในคลังสินค้า
 4. Transportations/Mode of transportations (Domestic & International) คือ การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 5. Warehouse management (Layout, locations, control technology/equipment, facility) คือ การจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการวางผังสินค้า หรือ สถานที่ ที่จะตั้งคลังสินค้า
 6. Inventory control systems (Qty)/ material management คือ ระบบในการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. Supplier management/material management คือ การบริหารจัดการผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา(Supplier) เพื่อให้ได้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ เพียงพอต่อความต้องการในเวลาที่เหมาะสม
 8. Distribution center/distribution hub คือ การกำหนดแหล่งที่ตั้งในการกระจายสินค้า เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
 9. Manufacturing/production control คือ ระบบควบคุมการผลิต

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *